داروخانه های منتخب مشهد

بازگشت

نام داروخانهآدرستلفن
دکتر مهنوش ژياني اصغرزادهقاسم آباد بلوار شاهد(بين اماميه و حجاب) شاهد 67 جنب بانک تجارت36641196
دكتراسماعيل زادهبين چهارراه مهدي وميدان جانباز7683088
دكترميرهاديزاده(نجات رحيممشهد-بلوارسجاد-چهارراه بهار7618300
دكترعليرضااسدا...شيرازيبولوار شهيد فکوري-بين فکوري 6-838671960
دکتر چراغي(خ پور حيدري)انتهاي سجاد نرسيده به پارک ملت6023017
دکترجوادنظري تولايي بلواروكيل آباد-بين سه راه هنرستان و سامانيه    38834289
دكترريحانه مدرس زادهمشهد-حدفاصل 4راه مهدي وفرامرز عباسي پلاک 3056043249
 دكترپيشقدم(آقاي حسيني)مشهد-ميدان احمد اباد -نبش بخارايي38465041
دكترعبدا.. احراريمشهد-خ/سرخس -بين سرخس14-163644043
دکتراکبري سازمنداحمداباد-بين پرستار وعارف جنب بانک ايران زمين8447050
قناعتیگناباد- میدان امام- اول ناصرخسرو