داروخانه های منتخب کردستان

بازگشت

نام داروخانهشهرآدرستلفن
داروخانه دکترقدرتي سقزکردستانخ امام روبه رو ي سينما08743228871
داروخانه دکتر برزآبادي مريوانمریوانمريوان جهارراه بيمارستان روبروي ستادخبري ساختمان پزشکان ديار34549490
داروخانه دکترصلواتي سنندجسنندجسنندج ميدان آزادي ابتداي خيابان فلسطين3236104
داروخانه شبانه روزي دکتر خديو سنندج سنندجسنندج ابتداي خيابان کشاورز3242918        
داروخانه فارابي کامياران کردستانکامياران خيابان امام08723522265
داروخانه دکترمکاري مريوان مریوانمريوان بلوار رسالت پايينتر از مخابرات 08753231040
داروخانه ملي سنندجسنندجسنندج ميدان انقلاب33150620
داروخانه دکتر کرمي قروه (داخل بيمارستان )کردستانقروه بيمارستان شهيد بهشتي رو به روي درب ورودي 09397077905
داروخانه شبانه روزي دکترسيدي سنندجسنندجسنندج انتهاي خيابان حافظ جنب کلينيک آرا33666582-3