داروخانه همکار ارومیه

بازگشت

نام داروخانه آدرستلفن 
دكتر ارژنگ نيا خيابان مدني 2233353
دكتر جوانبخت خيابان امام داخل بيمارستان صولتي 2220303
دكتر امام وردي ( جابر ابن حيان )خيام جنوبي 2225747
داروخانه دكتر فخيمي خيام شمالي خان بابا خان 2224266
دكتر علي شيري بلوار 17 شهريور  
دكتر صادقي پور خيابان امام 2222645
دكتر سجودي فلكه رودكي  
دكتر حسن زاده خيابان 8 شهريور 3856891
اميرالمومنين خيابان سرداران 2224880