داروخانه همکار زنجان

بازگشت

نام داروخانه آدرستلفن 
جالينوس زنجان شهرك كارمندان فاز 3 خيابان اول 4240611
دكتر ايت الهيزنجان خيابان زينبيه 3234445
دكتر سرداري زنجان 4 راه سعدي 5253842
دكتر حريري زنجان خيابان سعدي وسط ساختمان فارابي 3227697
دكتر محرمي زنجان شهرستان خدابنده 2424224334
دكتر شاهاني زنجان شهرستان ابهر 2425273714
دكتر عبدالعلي پور شهرستان ابهر 2425240551
دكتر برجسته باف شهرستان خدا بنده 2424222242
فارابي زنجان كوچه مشكي ساختمان كلينيك فارابي 4247761
داروخانه پاستور زنجان زنجان ابتداي خيابان سعدي ساختمان پاستور 3232502